Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie.
Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Witryny internetowej.

 

I. ADMINISTRATOR I WŁAŚCICIEL DANYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ortodoncja – Stomatologia i inne specjalizacje lekarskie Maria Matlok z siedzibą w Mikołowie, ul. Stefana Okrzei 18, NIP: 6351356346. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową na adres gabinet@ortodoncja-stomatologia.pl.

 

II. CZAS RETENCJI

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

 

III. ZAKRES I METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili. Zgłoszenia o uzyskanie tych informacji prosimy przesyłać drogą mailową na adres gabinet@ortodoncja-stomatologia.pl. Zobowiązani jesteśmy także do udostępnienia państwa danych osobowych, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy Państwowe.

 

IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Witrynie internetowej świadczenia usług w pełnym jej zakresie funkcjonalnym, w tym między innymi do następujących celów:

 • Kontakt z Użytkownikiem,
 • Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi,
 • Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach dalszej części dokumentu.

 

Kontakt z użytkownikiem

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.
Cel przetwarzania: Kontakt z użytkownikiem witryny
Zakres danych osobowych: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Adres email, Telefon kontaktowy, Treść wiadomości.

Telefon kontaktowy. Do Użytkowników, którzy udostępnią swój numer telefonu, mogą być wykonywane połączenia telefoniczne w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z niniejszą witryną internetową, a także w celu odpowiedzi na zapytania indywidualne.

 

Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Witryny internetowej. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Witrynę internetową zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc.

Cel przetwarzania: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

 

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Witryny internetowej i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

Google Maps to usługa wizualizacji mapy udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Cel przetwarzania: Wyświetlanie treści z serwisu maps.google.com
Zakres danych osobowych: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA, Polityka Prywatności

 

V. INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Witryny internetowej lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz do tego uprawnionych.

 

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji tej Witryny internetowej, Administrator i podmioty trzecie (np. usługodawca hostingowy) mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Witryną (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowych takich jak adres IP.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania,
 • Czas wysłania odpowiedzi,
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

 

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: gabinet@ortodoncja-stomatologia.pl.

Jeżeli, wystąpią Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, dołożymy wszelkich starań aby odpowiedzieć na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

 

VII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej Witrynie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, musi zaprzestać korzystania z tej Witryny i może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

 

VIII. DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

 

Dane o wykorzystaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Witryny internetowej, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

 

Podmiot Danych

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

 

Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej Witryny internetowej, chyba, że wskazano inaczej.

 

Witryna internetowa, Aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.

 

Cookie

Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.

Data ostatniej modyfikacji treści: 31.01.2024 r.